KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED.

1. Mille poolest erineb pinnasfilter aktiivmudapuhasteist ja kompaktpuhasteist?

Pinnasfilter erineb aktiivmudapuhasteist ja nn kompaktpuhasteist,  näiteks biokilereaktorist, nõrgfiltrist ja rootorbiokile reaktorist  selle poolest, et kui kõigi eelnevate puhul on tegu intensiivse reoveepuhastuse tehnoloogiaga, mille puhul kasutatakse reovee puhastusprotsessi käigushoidmiseks vajalikuks reovee aeratsiooniks elektrienergiat, siis pinnasfiltris seda ei tehta.

Pinnasfiltrites toimuv aeratsiooni protsess ei vaja toimumiseks aeratsiooni seadmeid, mis elektrit tarvitavad, vaid kulgeb isevoolselt, kuna reovesi on seotud filtermaterjali osakestele, millel olev biokile reovees olevat orgaanilist ainet toiduks tarvitab, seni kuni enamus orgaanilisest ainest on süsihappegaasina ära hingatud. Kuigi nõrgfiltri ja rootorbiokile reaktori puhul toimuvad sarnased protsessid, ei võimaldata neil suure hüdraulilise koormuse tõttu (väike reovee viibeaeg puhastis)  lõpuni kulgeda ning selle tõttu tekib liigne biokile, mida on vaja filtermaterjalist/biokile kandjalt eemaldada. Nõrgfiltri ja rootorbiokile reaktoris toimuva biokile liia eraldumise tagamiseks on vaja, et kandja pindade vahelist ruumi suurendataks. Seda tehes väheneb aga biokile kandja eripind. Eripinna vähenemist saaks kompenseerida biokile kandja ehk filtermaterjali  kogumahu suurendamisega aga nn. Kompaktpuhastite puhul on seda tehtud sarnaselt aktiivmudapuhasteile protsesside kunstliku intensiivistamisega, millega peab kaasnema tekkinud liigmuda eraldamine, mida pinnasfiltrites vaja pole.

 Pinnasfiltrite juures kasutatakse elektrienergiat aktiivmudapuhasteist ja nn kompaktpuhasteist kümneid kordi vähem või üldse mitte, sõltuvalt projekteeritud lahendusest. Elektrienergiat kulub pinnasfiltrite puhul vaid lühiajaliselt, selleks, et pumbata vett  sügavamalt kõrgemale, näiteks pumplas enne puhastit, pumbaga kaevus enne pinnasfiltrit - kokku 15-20 minutit kuni mõni tund ööpäevas.  Vee pumpamist võib vaja minna ka jaotustorustiku täitmiseks aeratsiooniks mõeldud vertikaalses pinnasfiltris, kui selleks pole kasutusele võetud kogumismahuteid, mis täitumisel reovee jaotustorustikku suunavad.


2. Mille poolest erineb kompaktne pinnasfilter tavalisest pinnasfiltrist?

Sama reostuskoormuse ja vooluhulga korral suudetakse reovett puhastada märksa väiksemas puhastis, kui seda seni Eestis tehtud on. Suudame seda teha tänu oskusele valida iga reovee puhastuse etapi jaoks õiget hüdraulilist režiimi ja õige hüdraulilise juhtivusega filtermaterjali ja õigeid insenertehnilisi lahendusi, eelkõige vältides ebaühtlust pinnasfiltri eri osade koormamisel ning filtermaterjali hüdraulilist ülekoormamist ning otsevoolamist. Kasutame filtermaterjali 3-5 korda otstarbekamalt kui varasemates pinnasfilterpuhasteis. Seetõttu saab nüüd pinnasfiltreid rakendada tüüpilise Eesti maa-asula reovee puhastamiseks, ilma nende mahtu ja pindala liialt suureks viimata.


3. Miks valida kompaktne pinnasfilter ehk puhasti projekteerimine/ehitus Kompaktfilter OÜ poolt?

Kompaktse pinnasfiltri valimine on investeering tulevikku, sest erinevalt intensiivsetest reoveepuhastuse tehnoloogiatest on pinnasfiltri amortisatsiooni korral  jääkväärtus suur, kuna suure osa pinnasfiltri rajamiseks tehtavatest investeeringutest võtavad enda alla süvendid, kaevud ja torustikud, mis on püsivad. Keerulisemate ja kiiremini amortiseeruvate tehniliste seadmete osakaal kogumaksumusest on suhteliselt väike. Filtermaterjali peenemad fraktsioonid  kui vananev komponent on kompaktse pinnasfiltri rajamise korral oluliselt väiksema osakaaluga kogumaksumusest kui tavalise pinnasfiltri puhul. Seega pakume madalate amortisatsiooni- ja hoolduskuludega reoveepuhastit.