LOODUSLÄHEDASED  REOVEEPUHASTID, TEHISMÄRGALAD,

PINNASFILTRID, IMBSÜSTEEMID, IMMUTUSLODUD, TIIGID   

Tere tulemast!

Kompaktfilter OÜ tegeleb tehismärgalatehnoloogial põhinevate reoveepuhastite ja sinna juurde kuuluvate kanalisatsioonisüsteemide, eelkõige pinnasfiltrite projekteerimise, ehituse ja sellealase nõustamisega.

Tehismärgalade hulka liigitatav pinnasfilter on keskkonnasõbralik, energiasäästlik ja madala hoolduskuluga isevoolne reoveepuhasti, mis toimib ka talvetingimustes. Pinnasfiltris liigmuda ei teki ja elektrienergiat kulub vähesel määral - eelkõige pumpla vajaduse korral. Aastaringse töökindluse tagavad sissevoolava reovee väikesed soojuskaod külmal aastaajal.

Eestis ökotehnoloogilise reoveepuhastuse vallas esile tõusva projektina on meie poolt projekteeritud, ehitatud, tööle häälestatud ja hooldamisel Vana-Otepääl asuv tehismärgalapuhasti, mis puhastab lihatööstusest väljuvat reovett.  Sissevoolu 370 kuni 650 inimekvivalendise reostuskoormuse poolest on see hetkel Eesti tehismärgalapuhasteist esikohal ja põhineb keskse tehnoloogiana erinevate killustiku fraktsioonidega täidetud filtrite kasutamisel.

Pinnasfiltrid  sobivad maapiirkonnas paikneva väikeasula, toiduainetetööstuse või põllumajandussaaduste töötlemise ettevõtte, kinnisvaraarenduse, asumi, turismitalu, hotelli, eramajapidamise omapuhastites kasutamiseks. Pinnasfiltrid on töökindlad reovee vooluhulga kõikumise puhul.  


Valides reovee puhastamiseks tehismärgalatehnoloogia, tunnete rõõmu puhtamast keskkonnast, vähendades ühtlasi kulusid puhasti käigus hoidmiseks!